Case Name Citation Year Distance from slave case(s) ▲ Law Type Jurisdiction
Baker v. Daily 6 Neb. 464 1877 1 Nebraska
Martin v. State 30 Neb. 421 1890 1 Nebraska
Thomas v. Estate of Thomas 64 Neb. 581 1902 1 Nebraska
Thrall v. Omaha Hotel Co. 5 Neb. 295 1877 1 Nebraska
Bell v. Rice 50 Neb. 547 1897 1 Nebraska
Wilbur v. Jeep 37 Neb. 604 1893 1 Nebraska
Gwyer v. Hall 34 Neb. 589 1892 1 Nebraska
Walton v. Ambler 29 Neb. 626 1890 1 Nebraska
Wullenwaber v. Dunigan 30 Neb. 877 1890 1 Nebraska
City of Omaha v. Olmstead 5 Neb. 446 1877 1 Nebraska
Smith v. State 21 Neb. 552 1887 1 Nebraska
McGinn v. State 46 Neb. 427 1895 1 Nebraska
St. Joseph & Grand Island Railroad v. Hedge 44 Neb. 448 1895 1 Nebraska
Shepherd v. State 31 Neb. 389 1891 1 Nebraska
Polin v. State 14 Neb. 540 1883 1 Nebraska
Chicago, Burlington & Quincy Railroad v. Anderson 38 Neb. 112 1893 1 Nebraska
Marshall v. State 6 Neb. 120 1877 1 Nebraska
Donovan v. Kloke 6 Neb. 124 1877 1 Nebraska
State ex rel. Petry v. Leidigh 47 Neb. 126 1896 1 Nebraska
Bank of Alma v. Hamilton 85 Neb. 441 1909 1 Nebraska