Case Name ▼ Citation Year Distance from slave case(s) Law Type Jurisdiction
John V. Farwell Co. v. Wright 38 Neb. 445 1893 1 Nebraska
Johnson v. Bouton 35 Neb. 898 1892 1 Nebraska
Johnson v. Bemis 7 Neb. 224 1878 1 Nebraska
Jenkins v. State 60 Neb. 205 1900 1 Nebraska
Jacobs v. Gibson 9 Neb. 380 1879 1 Nebraska
Ittner v. Robinson 35 Neb. 133 1892 1 Nebraska
Insurance Co. of North America v. Kunin 175 Neb. 260 1963 1 Nebraska
In re Loomis 84 Neb. 493 1909 1 Nebraska
In re Betts 36 Neb. 282 1893 1 Nebraska
Hurley v. Estes 6 Neb. 386 1877 1 Nebraska
Huebner v. Sesseman 38 Neb. 78 1893 1 Nebraska
Hubermann v. Evans 46 Neb. 784 1896 1 Nebraska
Howe v. Hardenberger 101 Neb. 380 1917 1 Nebraska
Hoover v. State 48 Neb. 184 1896 1 Nebraska
Holland v. Commercial Bank 22 Neb. 571 1888 1 Nebraska
Hoagland Bros. v. Wilson 15 Neb. 320 1883 1 Nebraska
Hinds v. Hinds 56 Neb. 545 1898 1 Nebraska
Hill v. State 42 Neb. 503 1894 1 Nebraska
Hills v. State 61 Neb. 589 1901 1 Nebraska
Heywood v. Heywood 92 Neb. 72 1912 1 Nebraska