Case Name Citation ▲ Year Distance from slave case(s) Law Type Jurisdiction
Zittle v. Schlesinger 46 Neb. 844 1896 1 Nebraska
State ex rel. Petry v. Leidigh 47 Neb. 126 1896 1 Nebraska
Union Stock Yards Co. v. Westcott 47 Neb. 300 1896 1 Nebraska
Oakland Home Insurance v. Bank of Commerce 47 Neb. 717 1896 1 Nebraska
Hoover v. State 48 Neb. 184 1896 1 Nebraska
Storz v. Finklestein 48 Neb. 27 1896 1 Nebraska
Ætna Insurance v. Bank of Wilcox 48 Neb. 544 1896 1 Nebraska
Gilmore v. Armstrong 48 Neb. 92 1896 1 Nebraska
Cox v. Yeazel 49 Neb. 343 1896 1 Nebraska
Starring v. Mason 4 Neb. 367 1876 1 Nebraska
Adams v. Nebraska City National Bank 4 Neb. 370 1876 1 Nebraska
Blake v. Chambers 4 Neb. 90 1875 1 Nebraska
Campbell Printing Press & Manufacturing Co. v. Marder, Luse & Co. 50 Neb. 283 1897 1 Nebraska
T. A. Shaw & Co. v. Robinson & Stokes Co. 50 Neb. 403 1897 1 Nebraska
Beagle v. Smith 50 Neb. 446 1897 1 Nebraska
Bell v. Rice 50 Neb. 547 1897 1 Nebraska
Chicago, Burlington & Quincy Railroad v. Gardiner 51 Neb. 70 1897 1 Nebraska
State ex rel. Broatch v. Moores 52 Neb. 770 1897 1 Nebraska
Funk v. Kansas Manufacturing Co. 53 Neb. 450 1898 1 Nebraska
Grand Island Banking Co. v. Wright 53 Neb. 574 1898 1 Nebraska