Case Name ▲ Citation Year Distance from slave case(s) Law Type Jurisdiction
Johnson v. Bemis 7 Neb. 224 1878 1 Nebraska
Johnson v. Bouton 35 Neb. 898 1892 1 Nebraska
John V. Farwell Co. v. Wright 38 Neb. 445 1893 1 Nebraska
Jones v. Davis 6 Neb. 33 1877 1 Nebraska
Jurgensmeier v. Jurgensmeier 142 Neb. 188 1942 1 Nebraska
Kaserman v. Fries 33 Neb. 427 1891 1 Nebraska
Kaufman v. Coburn 30 Neb. 672 1890 1 Nebraska
Kazebeer v. Nunemaker 82 Neb. 732 1908 1 Nebraska
Keeling v. Hoyt 31 Neb. 453 1891 1 Nebraska
Kemp v. Small 32 Neb. 318 1891 1 Nebraska
Kennison v. State 83 Neb. 391 1909 1 Nebraska
Kerner v. McDonald 60 Neb. 663 1900 1 Nebraska
Kneeland v. Weigley 76 Neb. 276 1906 1 Nebraska
Knowlton v. Hawes 10 Neb. 534 1880 1 Nebraska
Kregel v. Bartling 23 Neb. 848 1888 1 Nebraska
Kroncke v. Madsen 56 Neb. 609 1898 1 Nebraska
Laing v. Nelson 40 Neb. 252 1894 1 Nebraska
Lehmer v. Horton 67 Neb. 574 1903 1 Nebraska
Liebscher v. State 69 Neb. 395 1903 1 Nebraska
Light v. Kennard 11 Neb. 129 1881 1 Nebraska