Case Name ▲ Citation Year Distance from slave case(s) Law Type Jurisdiction
Forbes v. Thomas 22 Neb. 541 1887 1 Nebraska
Foss v. Marr 40 Neb. 559 1894 1 Nebraska
Frey v. Drahos 7 Neb. 194 1878 1 Nebraska
Friedlander v. Ryder 30 Neb. 783 1890 1 Nebraska
Funk v. Kansas Manufacturing Co. 53 Neb. 450 1898 1 Nebraska
Furnas County Farm Bureau v. Brown 112 Neb. 637 1924 1 Nebraska
G. A. Crancer Co. v. Combs 95 Neb. 403 1914 1 Nebraska
Gandy v. State 27 Neb. 707 1889 1 Nebraska
Gayer v. H. W. Parker & Son 24 Neb. 643 1888 1 Nebraska
General Credit Corp. v. Moore 128 Neb. 881 1935 1 Nebraska
Gering v. School District 76 Neb. 219 1906 1 Nebraska
Gillilan v. Kendall & Smith 26 Neb. 82 1889 1 Nebraska
Gilmore v. Armstrong 48 Neb. 92 1896 1 Nebraska
Goodrich v. City of Omaha 11 Neb. 204 1881 1 Nebraska
Gordon Bros. v. Wageman 77 Neb. 185 1906 1 Nebraska
Grand Island Banking Co. v. Wright 53 Neb. 574 1898 1 Nebraska
Grant v. Cropsey 8 Neb. 205 1879 1 Nebraska
Gregory v. Whedon 8 Neb. 373 1879 1 Nebraska
Gwyer v. Hall 34 Neb. 589 1892 1 Nebraska
Haas v. Rothschild 33 Neb. 206 1891 1 Nebraska