Case Name ▲ Citation Year Distance from slave case(s) Law Type Jurisdiction
Dworak v. More 25 Neb. 735 1889 1 Nebraska
Dworak v. Supreme Lodge 101 Neb. 297 1917 1 Nebraska
Eayrs v. Nason 54 Neb. 143 1898 1 Nebraska
Edgerly v. Gardner 9 Neb. 130 1879 1 Nebraska
Edling v. Bradford 30 Neb. 593 1890 1 Nebraska
Edney v. Willis 23 Neb. 56 1888 1 Nebraska
Englebert v. Troxell 40 Neb. 195 1894 1 Nebraska
Estate of Morton v. Morton 62 Neb. 420 1901 1 Nebraska
Farmers & Merchants Bank v. Dunbier 32 Neb. 487 1891 1 Nebraska
Farmers & Merchants Irrigation Co. v. Hill 90 Neb. 847 1912 1 Nebraska
Fassler v. Streit 92 Neb. 786 1913 1 Nebraska
Faught v. Platte Valley Public Power & Irrigation District 155 Neb. 141 1952 1 Nebraska
Faulkner v. Klamp 16 Neb. 174 1884 1 Nebraska
Findley v. Horner 9 Neb. 537 1880 1 Nebraska
First National Bank v. Sargeant 65 Neb. 594 1902 1 Nebraska
First National Bank v. Sloman 42 Neb. 350 1894 1 Nebraska
First Trust Co. v. Smith 134 Neb. 84 1938 1 Nebraska
Fischer v. Burchall 27 Neb. 245 1889 1 Nebraska
Fitzgerald v. Fitzgerald & Mallory Construction Co. 41 Neb. 374 1894 1 Nebraska
Foley v. State 42 Neb. 233 1894 1 Nebraska