Case Name ▲ Citation Year Distance from slave case(s) Law Type Jurisdiction
City of Lincoln v. Walker 18 Neb. 244 1885 1 Nebraska
City of Omaha v. Olmstead 5 Neb. 446 1877 1 Nebraska
Clark v. Clark 21 Neb. 402 1887 1 Nebraska
Clark v. Tennant 5 Neb. 549 1877 1 Nebraska
Clough v. State 7 Neb. 351 1878 1 Nebraska
Clough v. State 7 Neb. 320 1878 1 Nebraska
Colby v. J. J. Brown & Brother 10 Neb. 413 1880 1 Nebraska
Coleman v. Beck 142 Neb. 13 1942 1 Nebraska
Cortelyou, Ege & Vanzandt v. Hiatt 36 Neb. 584 1893 1 Nebraska
Cox v. Yeazel 49 Neb. 343 1896 1 Nebraska
Craig v. Westerhoff 116 Neb. 764 1928 1 Nebraska
Crawford v. Galloway 29 Neb. 261 1890 1 Nebraska
Cresswell v. McCaig 11 Neb. 222 1881 1 Nebraska
Crittenden v. Sands 17 Neb. 498 1885 1 Nebraska
Derby v. Weyrich 8 Neb. 174 1879 1 Nebraska
Dickerson v. Dickerson 26 Neb. 318 1889 1 Nebraska
Donisthorpe v. Fremont, E. & M. V. R. 30 Neb. 142 1890 1 Nebraska
Donovan v. Kloke 6 Neb. 124 1877 1 Nebraska
Douglas County v. Keller 43 Neb. 635 1895 1 Nebraska
Durrell v. Johnson 31 Neb. 796 1891 1 Nebraska