Case Name Citation Year ▲ Distance from slave case(s) Law Type Jurisdiction
Bradshaw v. City of Omaha 1 Neb. 16 1871 1 Nebraska
People ex rel. Tennant v. Parker 3 Neb. 409 1872 1 Nebraska
Rakes v. People 2 Neb. 157 1873 1 Nebraska
Stewart v. Otoe County 2 Neb. 177 1873 1 Nebraska
Meyer v. Midland Pacific Railroad 2 Neb. 319 1873 1 Nebraska
Schade v. Bessinger 3 Neb. 140 1873 1 Nebraska
Blake v. Chambers 4 Neb. 90 1875 1 Nebraska
Adams v. Nebraska City National Bank 4 Neb. 370 1876 1 Nebraska
Aultman, Miller & Co. v. Mallory 5 Neb. 178 1876 1 Nebraska
Starring v. Mason 4 Neb. 367 1876 1 Nebraska
Donovan v. Kloke 6 Neb. 124 1877 1 Nebraska
Marshall v. State 6 Neb. 120 1877 1 Nebraska
Thrall v. Omaha Hotel Co. 5 Neb. 295 1877 1 Nebraska
Hurley v. Estes 6 Neb. 386 1877 1 Nebraska
Oades v. Oades 6 Neb. 304 1877 1 Nebraska
Jones v. Davis 6 Neb. 33 1877 1 Nebraska
Tootle & Maule v. Dunn 6 Neb. 93 1877 1 Nebraska
Brandt v. Albers 6 Neb. 504 1877 1 Nebraska
Baker v. Daily 6 Neb. 464 1877 1 Nebraska
City of Omaha v. Olmstead 5 Neb. 446 1877 1 Nebraska