Case Name Citation Year Distance from slave case(s) ▲ Law Type Jurisdiction
Kennison v. State 83 Neb. 391 1909 1 Nebraska
Casey v. State 20 Neb. 138 1886 1 Nebraska
Gregory v. Whedon 8 Neb. 373 1879 1 Nebraska
Gillilan v. Kendall & Smith 26 Neb. 82 1889 1 Nebraska
General Credit Corp. v. Moore 128 Neb. 881 1935 1 Nebraska
Beagle v. Smith 50 Neb. 446 1897 1 Nebraska
Holland v. Commercial Bank 22 Neb. 571 1888 1 Nebraska
Missouri, Kansas & Texas Trust Co. v. Richardson 57 Neb. 617 1899 1 Nebraska
Kroncke v. Madsen 56 Neb. 609 1898 1 Nebraska
Jurgensmeier v. Jurgensmeier 142 Neb. 188 1942 1 Nebraska
Baldwin v. Boyd 18 Neb. 444 1885 1 Nebraska
Pleasants v. Blodgett 32 Neb. 427 1891 1 Nebraska
McClary v. Stull 44 Neb. 175 1895 1 Nebraska
Craig v. Westerhoff 116 Neb. 764 1928 1 Nebraska
Keeling v. Hoyt 31 Neb. 453 1891 1 Nebraska
Steele v. Coon 27 Neb. 586 1889 1 Nebraska
Clark v. Clark 21 Neb. 402 1887 1 Nebraska
Loosing v. Loosing 85 Neb. 66 1909 1 Nebraska
Smith v. Roehrig 90 Neb. 262 1911 1 Nebraska
Bank of Alma v. Hamilton 85 Neb. 441 1909 1 Nebraska