Case Name Citation Year Distance from slave case(s) ▲ Law Type Jurisdiction
Donisthorpe v. Fremont, E. & M. V. R. 30 Neb. 142 1890 1 Nebraska
Barker v. Wheeler 60 Neb. 470 1900 1 Nebraska
Rakes v. People 2 Neb. 157 1873 1 Nebraska
Gilmore v. Armstrong 48 Neb. 92 1896 1 Nebraska
Laing v. Nelson 40 Neb. 252 1894 1 Nebraska
Hurley v. Estes 6 Neb. 386 1877 1 Nebraska
In re Loomis 84 Neb. 493 1909 1 Nebraska
Union Stock Yards Co. v. Westcott 47 Neb. 300 1896 1 Nebraska
Thompson v. Wiggenhorn 34 Neb. 723 1892 1 Nebraska
Meyer v. Midland Pacific Railroad 2 Neb. 319 1873 1 Nebraska
Kregel v. Bartling 23 Neb. 848 1888 1 Nebraska
Johnson v. Bouton 35 Neb. 898 1892 1 Nebraska
Hill v. State 42 Neb. 503 1894 1 Nebraska
Hayden v. Cook 34 Neb. 670 1892 1 Nebraska
Stevens v. State 19 Neb. 647 1886 1 Nebraska
First National Bank v. Sloman 42 Neb. 350 1894 1 Nebraska
John V. Farwell Co. v. Wright 38 Neb. 445 1893 1 Nebraska
T. A. Shaw & Co. v. Robinson & Stokes Co. 50 Neb. 403 1897 1 Nebraska
People ex rel. Tennant v. Parker 3 Neb. 409 1872 1 Nebraska
Bank of Alma v. Hamilton 85 Neb. 441 1909 1 Nebraska