Case Name Citation Year Distance from slave case(s) ▼ Law Type Jurisdiction
Richards v. State 22 Neb. 145 1887 1 Nebraska
Tail v. Olson 144 Neb. 820 1944 1 Nebraska
Mathews v. Toogood 23 Neb. 536 1888 1 Nebraska
Peterson v. Wahlquist 125 Neb. 247 1933 1 Nebraska
Jenkins v. State 60 Neb. 205 1900 1 Nebraska
Forbes v. Thomas 22 Neb. 541 1887 1 Nebraska
West v. Lungren 74 Neb. 105 1905 1 Nebraska
State v. Cooley 156 Neb. 330 1952 1 Nebraska
Barnes v. Davitt 160 Neb. 595 1955 1 Nebraska
Carroll v. Patrick 23 Neb. 834 1888 1 Nebraska
Heywood v. Heywood 92 Neb. 72 1912 1 Nebraska
Atkins v. Atkins 18 Neb. 474 1885 1 Nebraska
Rogers v. Thurston 24 Neb. 326 1888 1 Nebraska
Owen v. Udall 39 Neb. 14 1894 1 Nebraska
Mullen v. Morris 43 Neb. 596 1895 1 Nebraska
Fischer v. Burchall 27 Neb. 245 1889 1 Nebraska
Chicago, Burlington & Quincy Railroad v. Bell 44 Neb. 44 1895 1 Nebraska
Van Buren v. State 65 Neb. 223 1902 1 Nebraska
Fassler v. Streit 92 Neb. 786 1913 1 Nebraska
State ex rel. Thayer v. Boyd 31 Neb. 682 1891 1 Nebraska