Case Name Citation Year Distance from slave case(s) ▲ Law Type Jurisdiction
Kazebeer v. Nunemaker 82 Neb. 732 1908 1 Nebraska
Moran v. Moran 101 Neb. 386 1917 1 Nebraska
Swaney v. Hutchins 13 Neb. 266 1882 1 Nebraska
State v. Liakas 165 Neb. 503 1957 1 Nebraska
Urbach v. City of Omaha 101 Neb. 314 1917 1 Nebraska
Rosenbloom v. State 64 Neb. 342 1902 1 Nebraska
Swan v. Craig 73 Neb. 182 1905 1 Nebraska
Wilson v. Macklin 7 Neb. 50 1878 1 Nebraska
Watson v. Riley 101 Neb. 511 1917 1 Nebraska
State ex rel. Sorensen v. Farmers State Bank 121 Neb. 547 1931 1 Nebraska
City of Lincoln v. Walker 18 Neb. 244 1885 1 Nebraska
Hinds v. Hinds 56 Neb. 545 1898 1 Nebraska
Olds Wagon Co. v. Benedict 25 Neb. 372 1889 1 Nebraska
State ex rel. Osborne v. Thorne 9 Neb. 458 1880 1 Nebraska
Ittner v. Robinson 35 Neb. 133 1892 1 Nebraska
Grant v. Cropsey 8 Neb. 205 1879 1 Nebraska
United States National Bank of Omaha v. Westervelt 55 Neb. 424 1898 1 Nebraska
Findley v. Horner 9 Neb. 537 1880 1 Nebraska
Shafer v. Shafer 10 Neb. 468 1880 1 Nebraska
Oakland Home Insurance v. Bank of Commerce 47 Neb. 717 1896 1 Nebraska