Case Name Citation Year ▲ Distance from slave case(s) Law Type Jurisdiction
Holland v. Commercial Bank 22 Neb. 571 1888 1 Nebraska
Carroll v. Patrick 23 Neb. 834 1888 1 Nebraska
Kregel v. Bartling 23 Neb. 848 1888 1 Nebraska
Steele v. Coon 27 Neb. 586 1889 1 Nebraska
Gillilan v. Kendall & Smith 26 Neb. 82 1889 1 Nebraska
Dickerson v. Dickerson 26 Neb. 318 1889 1 Nebraska
Olds Wagon Co. v. Benedict 25 Neb. 372 1889 1 Nebraska
Fischer v. Burchall 27 Neb. 245 1889 1 Nebraska
Friedlander v. Ryder 30 Neb. 783 1890 1 Nebraska
Wullenwaber v. Dunigan 30 Neb. 877 1890 1 Nebraska
Walton v. Ambler 29 Neb. 626 1890 1 Nebraska
Seebrock v. Fedawa 30 Neb. 424 1890 1 Nebraska
Watson v. Roode 30 Neb. 264 1890 1 Nebraska
Donisthorpe v. Fremont, E. & M. V. R. 30 Neb. 142 1890 1 Nebraska
Ainsfield v. More 30 Neb. 385 1890 1 Nebraska
Kaufman v. Coburn 30 Neb. 672 1890 1 Nebraska
Crawford v. Galloway 29 Neb. 261 1890 1 Nebraska
Martin v. State 30 Neb. 421 1890 1 Nebraska
Reno v. Hale 28 Neb. 646 1890 1 Nebraska
Wagner v. Breed 29 Neb. 720 1890 1 Nebraska