Case Name ▼ Citation Year Distance from slave case(s) Law Type Jurisdiction
Reizenstein v. State 165 Neb. 865 1958 1 Nebraska
Reavis v. Horner 11 Neb. 479 1881 1 Nebraska
Rakes v. People 2 Neb. 157 1873 1 Nebraska
Polin v. State 14 Neb. 540 1883 1 Nebraska
Pohlenz v. Panko 106 Neb. 156 1921 1 Nebraska
Plummer v. Buck 16 Neb. 322 1884 1 Nebraska
Pleasants v. Blodgett 32 Neb. 427 1891 1 Nebraska
Pinkham v. Pinkham 55 Neb. 729 1898 1 Nebraska
Pierce v. Oard 23 Neb. 828 1888 1 Nebraska
Phenix Ins. v. Bachelder 32 Neb. 490 1891 1 Nebraska
Pettit v. Louis 88 Neb. 496 1911 1 Nebraska
Peterson v. Wahlquist 125 Neb. 247 1933 1 Nebraska
People ex rel. Tennant v. Parker 3 Neb. 409 1872 1 Nebraska
Paxton v. State 59 Neb. 460 1899 1 Nebraska
Patrick v. Leach 8 Neb. 530 1879 1 Nebraska
Parrish v. State 14 Neb. 60 1883 1 Nebraska
Oxnard Beet Sugar Co. v. State 73 Neb. 57 1905 1 Nebraska
Owen v. Udall 39 Neb. 14 1894 1 Nebraska
Omaha & Republican Valley Railroad v. Walker 17 Neb. 432 1885 1 Nebraska
Olds Wagon Co. v. Benedict 25 Neb. 372 1889 1 Nebraska