Case Name Citation ▲ Year Distance from slave case(s) Law Type Jurisdiction
Wagner v. Breed 29 Neb. 720 1890 1 Nebraska
Rakes v. People 2 Neb. 157 1873 1 Nebraska
Stewart v. Otoe County 2 Neb. 177 1873 1 Nebraska
Meyer v. Midland Pacific Railroad 2 Neb. 319 1873 1 Nebraska
Donisthorpe v. Fremont, E. & M. V. R. 30 Neb. 142 1890 1 Nebraska
Watson v. Roode 30 Neb. 264 1890 1 Nebraska
Ainsfield v. More 30 Neb. 385 1890 1 Nebraska
Martin v. State 30 Neb. 421 1890 1 Nebraska
Seebrock v. Fedawa 30 Neb. 424 1890 1 Nebraska
Edling v. Bradford 30 Neb. 593 1890 1 Nebraska
Kaufman v. Coburn 30 Neb. 672 1890 1 Nebraska
Friedlander v. Ryder 30 Neb. 783 1890 1 Nebraska
Wullenwaber v. Dunigan 30 Neb. 877 1890 1 Nebraska
Shepherd v. State 31 Neb. 389 1891 1 Nebraska
Keeling v. Hoyt 31 Neb. 453 1891 1 Nebraska
State ex rel. Thayer v. Boyd 31 Neb. 682 1891 1 Nebraska
Durrell v. Johnson 31 Neb. 796 1891 1 Nebraska
State ex rel. Bates v. Thayer 31 Neb. 82 1891 1 Nebraska
Kemp v. Small 32 Neb. 318 1891 1 Nebraska
Pleasants v. Blodgett 32 Neb. 427 1891 1 Nebraska