Case Name Citation Year Distance from slave case(s) ▲ Law Type Jurisdiction
Kaufman v. Coburn 30 Neb. 672 1890 1 Nebraska
McCormick v. Peters 24 Neb. 70 1888 1 Nebraska
Blake v. Chambers 4 Neb. 90 1875 1 Nebraska
Starring v. Mason 4 Neb. 367 1876 1 Nebraska
Ainsworth v. Roubal 74 Neb. 723 1905 1 Nebraska
Tessier v. Lockwood Englehart & Co. 18 Neb. 167 1885 1 Nebraska
State v. Moore 56 Neb. 82 1898 1 Nebraska
Grand Island Banking Co. v. Wright 53 Neb. 574 1898 1 Nebraska
Funk v. Kansas Manufacturing Co. 53 Neb. 450 1898 1 Nebraska
Wells v. State 11 Neb. 409 1881 1 Nebraska
Woodworth v. Hascall 59 Neb. 124 1899 1 Nebraska
Armstrong v. Mayer 60 Neb. 423 1900 1 Nebraska
State ex rel. Hershisher v. Kinkaid 23 Neb. 641 1888 1 Nebraska
Shriver v. Sims 127 Neb. 374 1934 1 Nebraska
Hoover v. State 48 Neb. 184 1896 1 Nebraska
State ex rel. Broatch v. Moores 52 Neb. 770 1897 1 Nebraska
Goodrich v. City of Omaha 11 Neb. 204 1881 1 Nebraska
Hubermann v. Evans 46 Neb. 784 1896 1 Nebraska
Plummer v. Buck 16 Neb. 322 1884 1 Nebraska
Carson v. Broady 56 Neb. 648 1898 1 Nebraska