Case Name Citation Year Distance from slave case(s) ▲ Law Type Jurisdiction
Savage v. Hazard 11 Neb. 323 1881 1 Nebraska
Pettit v. Louis 88 Neb. 496 1911 1 Nebraska
Gayer v. H. W. Parker & Son 24 Neb. 643 1888 1 Nebraska
Kerner v. McDonald 60 Neb. 663 1900 1 Nebraska
Jones v. Davis 6 Neb. 33 1877 1 Nebraska
Kemp v. Small 32 Neb. 318 1891 1 Nebraska
Watson v. Roode 43 Neb. 348 1895 1 Nebraska
Merriman v. Hyde 9 Neb. 113 1879 1 Nebraska
Light v. Kennard 11 Neb. 129 1881 1 Nebraska
Hoagland Bros. v. Wilson 15 Neb. 320 1883 1 Nebraska
In re Betts 36 Neb. 282 1893 1 Nebraska
State ex rel. Gardner v. Shrader 73 Neb. 618 1905 1 Nebraska
Rudolf v. Winters 7 Neb. 125 1878 1 Nebraska
State ex rel. Graber v. Matley 17 Neb. 564 1885 1 Nebraska
Patrick v. Leach 8 Neb. 530 1879 1 Nebraska
Simmons v. Yurann 11 Neb. 516 1881 1 Nebraska
Mettler v. Warner 98 Neb. 111 1915 1 Nebraska
State Bank v. Belk 68 Neb. 517 1903 1 Nebraska
Blair State Bank v. Stewart 57 Neb. 58 1898 1 Nebraska
Cresswell v. McCaig 11 Neb. 222 1881 1 Nebraska