Case Name Citation Year Distance from slave case(s) ▲ Law Type Jurisdiction
Van Sickel v. County of Buffalo 13 Neb. 103 1882 1 Nebraska
Paxton v. State 59 Neb. 460 1899 1 Nebraska
Oxnard Beet Sugar Co. v. State 73 Neb. 57 1905 1 Nebraska
Lowe v. Prospect Hill Cemetery Ass'n 58 Neb. 94 1899 1 Nebraska
Crawford v. Galloway 29 Neb. 261 1890 1 Nebraska
Cox v. Yeazel 49 Neb. 343 1896 1 Nebraska
Phenix Ins. v. Bachelder 32 Neb. 490 1891 1 Nebraska
Huebner v. Sesseman 38 Neb. 78 1893 1 Nebraska
State ex rel. Bates v. Thayer 31 Neb. 82 1891 1 Nebraska
Brandt v. Albers 6 Neb. 504 1877 1 Nebraska
Cortelyou, Ege & Vanzandt v. Hiatt 36 Neb. 584 1893 1 Nebraska
Ætna Insurance v. Bank of Wilcox 48 Neb. 544 1896 1 Nebraska
Campbell Printing Press & Manufacturing Co. v. Marder, Luse & Co. 50 Neb. 283 1897 1 Nebraska
Schroeder v. Wilcox 39 Neb. 136 1894 1 Nebraska
Myers v. McGavock 39 Neb. 843 1894 1 Nebraska
Wright v. Smith 11 Neb. 341 1881 1 Nebraska
Stewart v. Otoe County 2 Neb. 177 1873 1 Nebraska
Moline v. State 67 Neb. 164 1903 1 Nebraska
Reno v. Hale 28 Neb. 646 1890 1 Nebraska
Smith v. Smith 19 Neb. 706 1886 1 Nebraska