Case Name ▲ Citation Year Distance from slave case(s) Law Type Jurisdiction
Cox v. Yeazel 49 Neb. 343 1896 1 Nebraska
Craig v. Westerhoff 116 Neb. 764 1928 1 Nebraska
Crawford v. Galloway 29 Neb. 261 1890 1 Nebraska
Cresswell v. McCaig 11 Neb. 222 1881 1 Nebraska
Crittenden v. Sands 17 Neb. 498 1885 1 Nebraska
Dickerson v. Dickerson 26 Neb. 318 1889 1 Nebraska
Donisthorpe v. Fremont, E. & M. V. R. 30 Neb. 142 1890 1 Nebraska
Donovan v. Kloke 6 Neb. 124 1877 1 Nebraska
Durrell v. Johnson 31 Neb. 796 1891 1 Nebraska
Eayrs v. Nason 54 Neb. 143 1898 1 Nebraska
Edgerly v. Gardner 9 Neb. 130 1879 1 Nebraska
Edling v. Bradford 30 Neb. 593 1890 1 Nebraska
Englebert v. Troxell 40 Neb. 195 1894 1 Nebraska
Estate of Morton v. Morton 62 Neb. 420 1901 1 Nebraska
Farmers & Merchants Bank v. Dunbier 32 Neb. 487 1891 1 Nebraska
Farmers & Merchants Irrigation Co. v. Hill 90 Neb. 847 1912 1 Nebraska
Fassler v. Streit 92 Neb. 786 1913 1 Nebraska
Faught v. Platte Valley Public Power & Irrigation District 155 Neb. 141 1952 1 Nebraska
Findley v. Horner 9 Neb. 537 1880 1 Nebraska
First National Bank v. Sargeant 65 Neb. 594 1902 1 Nebraska