Case Name ▼ Citation Year Distance from slave case(s) Law Type Jurisdiction
Zittle v. Schlesinger 46 Neb. 844 1896 1 Nebraska
Young v. State 74 Neb. 346 1905 1 Nebraska
Wyant v. Tuthill 17 Neb. 495 1885 1 Nebraska
Wullenwaber v. Dunigan 30 Neb. 877 1890 1 Nebraska
Wright v. Smith 11 Neb. 341 1881 1 Nebraska
Woodworth v. Hascall 59 Neb. 124 1899 1 Nebraska
Wilson v. Macklin 7 Neb. 50 1878 1 Nebraska
Wilbur v. Jeep 37 Neb. 604 1893 1 Nebraska
Wiegand v. Lincoln Traction Co. 123 Neb. 766 1932 1 Nebraska
West v. Lungren 74 Neb. 105 1905 1 Nebraska
Wells v. State 11 Neb. 409 1881 1 Nebraska
Watson v. Roode 43 Neb. 348 1895 1 Nebraska
Watson v. Roode 30 Neb. 264 1890 1 Nebraska
Watson v. Riley 101 Neb. 511 1917 1 Nebraska
Ward v. Bankers Life Co. 99 Neb. 812 1916 1 Nebraska
Walton v. Ambler 29 Neb. 626 1890 1 Nebraska
Wagner v. Lewis 38 Neb. 320 1893 1 Nebraska
Wagner v. Breed 29 Neb. 720 1890 1 Nebraska
Vose v. Muller 23 Neb. 171 1888 1 Nebraska
Van Sickel v. County of Buffalo 13 Neb. 103 1882 1 Nebraska