Case Name Citation ▲ Year Distance from slave case(s) Law Type Jurisdiction
Urbach v. City of Omaha 101 Neb. 314 1917 1 Nebraska
Howe v. Hardenberger 101 Neb. 380 1917 1 Nebraska
Moran v. Moran 101 Neb. 386 1917 1 Nebraska
Watson v. Riley 101 Neb. 511 1917 1 Nebraska
Pohlenz v. Panko 106 Neb. 156 1921 1 Nebraska
Hanlon v. Wilson 10 Neb. 138 1880 1 Nebraska
Colby v. J. J. Brown & Brother 10 Neb. 413 1880 1 Nebraska
Shafer v. Shafer 10 Neb. 468 1880 1 Nebraska
Knowlton v. Hawes 10 Neb. 534 1880 1 Nebraska
Craig v. Westerhoff 116 Neb. 764 1928 1 Nebraska
Light v. Kennard 11 Neb. 129 1881 1 Nebraska
Goodrich v. City of Omaha 11 Neb. 204 1881 1 Nebraska
Cresswell v. McCaig 11 Neb. 222 1881 1 Nebraska
Savage v. Hazard 11 Neb. 323 1881 1 Nebraska
Wright v. Smith 11 Neb. 341 1881 1 Nebraska
Wells v. State 11 Neb. 409 1881 1 Nebraska
Reavis v. Horner 11 Neb. 479 1881 1 Nebraska
Simmons v. Yurann 11 Neb. 516 1881 1 Nebraska
State ex rel. Sorensen v. Farmers State Bank 121 Neb. 547 1931 1 Nebraska
Wiegand v. Lincoln Traction Co. 123 Neb. 766 1932 1 Nebraska